می خواهم خلوت لحظه هایم را با یاد تو پر  کنم و امیدوارم به الطاف خداوندی ات ...اما غصه هایم امانم نمی دهد

خدایا از  تو می خواهم  که گره از بغض های حنجره ام بگشایی و در دشتهای وسیع معرفت جاری ام کنی و خودت یار و نگهدار عزیزنرین کسانم باشی .

از تو می خواهم که گرفتاری های خانواده ام را با روشن ترین ثانیه ها رقم بزنی و دلم می خواهد امیدوار باشم اما نمی توانم

ای کاش  پنجره های آگاهی را بر چشمهای شب گرفته ام باز  کنی،ای کاش کور سوی امیدی نشانم بدهی که جز به خودت به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد ندارم

ای خوب زوال ناپذیر: 

آمده ام تا در فرم آسمانی لبخندت بسوزا نی ام،ای کاش مرا در هر آتشی و دوزخی که برافروخته ای و گدازنده تر است بسوزانی اما به خانواده ام آسیبی نرسد .طاقت سوختن در آتش تو را دارم تحمل دیدن ناراحتی عزیزانم را نه..

آمده ام تا قبولم کنی...

من به گشودن درهای رحمتت امید دارم..